Nguyễn Thị Thanh Hương

CEO Tiếp Thị Bão

NGUYỄN Phúc QUANG NGỌC

Founder Thiên Minh Book

Nguyễn Huy Đăng

Customer Success

MS. Nguyễn Minh Loan

Kế toán trưởng