Nguyễn Thị Thanh Hương

CEO Keap Vietnam

Nguyễn Phúc Quang Ngọc

Founder DFJ Training, Thiên Minh Book

Nguyễn Minh Loan

Kế toán trưởng