Hoàn tất đăng ký tham dự
buổi chia sẻ những trải nghiệm về Bát Chánh Đạo
Link tham dự sẽ được gửi email đến bạn vào lúc 19:30 tối nay.